Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

Another roadside attraction

(Τίτλος δανεισμένος από τον Tom Robbins)

(Title taken from Tom Robbins)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 Corfu Blogs